Asigură-te că manageriezi
corect datele cu
caracter personal
Oferim servicii complete de GDPR și DPO extern. Citește mai mult
Protejează-ți marca
și capitalul intelectual
a acesteia.
Află de ce trebuie să îți înregistrezi afacerea și cum poți combate concurența neloială. Citește mai mult

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

– un drept fundamental –

Conform Art. 8, alin. 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Art. 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, dreptul la protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental.
GDPR intră în vigoare în 25 mai 2018 și ne oferă un set complex de reguli și condiții minimale pentru ca acest drept să fie garantat persoanelor vizate, chiar dacă nu este unul absolut.

ARII CHEIE CONFORMARE GDPR

Cartografierea datelor cu caracter personal

Identificăm datele personale prelucrate în sistemul informațional al operatorului de date, sub aspectul volumului, categoriei, localizării și proceselor ce constituie activitățile de prelucrare.

Analiza de risc a datelor cu caracter personal

Analizăm fluxurile de date și identificăm zonele cu risc de producere a breșelor de securitate. Ulterior, recomandăm măsurile potrivite pentru protecția optimă a datelor personale prelucrate, conform regulilor instituite prin GDPR.

Conformare & Menținere prevederi GDPR

În baza datelor de ieșire din Analiza de risc, se trece efectiv la întocmirea documentației specifice modului de organizare a activității operatorului de date, urmat de implementarea acesteia pe toate nivelele și monitorizarea continuă a dinamicii prelucrării datelor cu caracter personal prin serviciul DPO extern.

SERVICII

Punem la dispoziția dumneavoastră servicii specializate în protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și în protecția capitalului intelectual al firmei.

Protecția datelor presupune

Protecție capital intelectual

Ochii specialistului văd mai departe.
Hai să vorbim despre cum îți poți proteja afacerea.

DE CE SĂ NE ALEGEȚI

OPTIMIZARE

Apelând la noi, veți putea să vă desfășurați activitățile specifice degrevați de problemele pe care ni le încredințați, dar având în derulare un parteneriat informat și proactiv.

SPECIALIZARE CONTINUĂ

Suntem angajați într-un proces continuu de învățare și perfecționare – ceea ce se reflectă în rezultatele pe care le avem.

SOLUȚII INOVATIVE

Suntem adepții incontestabili ai gândirii de tip „out of the box” și avem curajul de a pune în aplicare soluții noi, privind situațiile cu care ne confruntăm mereu dintr-o nouă perspectivă.

COMPETENȚE MULTIPLE

Membrii echipei noastre dețin competențe multiple și variate – suntem avocați, economiști, IT-ști. Scopul nostru este de a obține conformare deplină și de a transforma provocările clienților noștri în reale oportunități pentru aceștia.

OBIECTIVE SMART

Obiectivele pe care ni le propunem în colaborarea pe care o construim cu fiecare client în parte sunt precise, măsurabile și realizabile în unitatea de timp preconizată.

ABORDARE PERSONALIZATĂ

Ajutăm antreprenorii să înțeleagă necesitatea mobilizării eficiente a resurselor în scopul protejării datelor cu caracter personal prelucrate și a capitalului intelectual deținut, așa cum o cere specificul fiecărei afaceri.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Protecția datelor

GDPR este acronimul de la General Data Protection Regulation, respectiv Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, emis în 27 aprilie 2016 de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Actul normativ a intrat în vigoare în 25 mai 2018 pe teritoriul tuturor celor 28 state membre ale Uniunii Europene.

Acest Regulament instituie reguli clare sub care este permisă prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorii de date, sub supravegherea Autorităților Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În categoria datelor cu caracter personal pe care le protejează Regulamentul (UE) 679/2016 sunt date precum datele de identificare, datele de contact, date financiare, date de natură socială, date de urmărire (tracking dispozitive, mașini) etc. Dintre toate aceste date, o atenție deosebită se acordă datelor considerate a fi sensibile, cum sunt datele medicale, datele privind orientarea și viața sexuală, date privind convingerile filozofice, religioase sau politice, date privitoare la infracțiuni, date genetice și biometrice, date ale minorilor.

Toate datele personale trebuie prelucrate cu respectarea principiilor și drepturilor persoanelor vizate, întocmai cum este statuat în GDPR.

GDPR este beneficiarul unei promovări masive mai ales în mediul online, cu precădere datorită măsurilor punitive aplicabile – pe lângă posibilitatea suspendării activității pe o perioadă delimitată, amenzi colosale de până la 4% din cifra de afaceri pe anul trecut, măsuri care fac ca acest Regulament să devină legea cu cele mai mari amenzi din lume.

Dacă prelucrezi date cu caracter personal, la nivel minimal e necesar să-ți auditezi fluxul informațional pentru a afla care cerințe GDPR sunt aplicabile afacerii tale. GDPR își propune să protejeze dreptul fundamental la protecția datelor personale pentru toate persoanele fizice. Orice afacere este posibilă cu participarea angajaților, reprezentanților, colaboratorilor și/sau clienților persoane fizice cu care sunt realizate activitățile zilnice – persoane fizice a căror date cu caracter personal se impune a fi prelucrate în mod corespunzător în raport cu prevederile GDPR.

În funcție de specificul și modul de organizare a activității firmei, GDPR este aplicabil tuturor organizațiilor, într-o măsură mai mare sau mai mică. Cert este că oricine prelucrează date cu caracter personal are obligația de a respecta cerințele GDPR și de a fi în măsură să dovedească, când îi este solicitat acest lucru, respectarea drepturilor persoanelor vizate și a celorlalte cerințe cuprinse în Regulament și legislația națională emisă în completare.

Orice persoană vizată are dreptul de a se adresa în instanța de judecată sau A.N.S.P.D.C.P. – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) cu o plângere, situație în care Autoritatea se autosesizează din oficiu și demarează un control la operatorul de date pentru a stabili dacă plângerea este întemeiată.

În cazul în care un operator sau o persoană împuternicită de operator încalcă în mod intenționat sau din neglijență prevederile privind protecția datelor cu caracter personal, GDPR prevede la art. 83 că se aplică amenzi administrative de până la 20.000.000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, amenzi administrative de până la 4% din cifra de afaceri anuală (nu din profitul realizat) corespunzătoare exercițiului financiar anterior, în funcție de natura dispozițiilor încălcate.

Alte măsuri punitive instituite pot fi: limitarea temporară sau definitivă asupra prelucrării, sau o suspendare a fluxurilor de date, măsuri cu grave repercusiuni asupra organizației.

În acest context, este oportună conștientizarea problematicii datelor cu caracter personal și conformarea la GDPR cât mai curând posibil.

Proprietate intelectuală

Capitalul intelectual al întreprinderii are 3 componente principale: capitalul uman, capitalul relațional și capitalul structural-organizațional.

Capitalul uman este compus din competențele, comportamentul și abilitatea intelectuală a angajaților, stimulate și completate prin prisma acțiunilor întreprinse de angajator.

Capitalul relațional este compus de legăturile organizației create cu toți partenerii de afaceri, fie ei clienți, furnizori, autorități publice, bancare și chiar cu acționarii.

Capitalul structural-organizațional este compus din proprietatea intelectuală:

 • titluri de proprietate intelectuală;
 • proiecte;
 • fișiere cu clienți/ furnizori;
 • documentații, manuale, procedee de lucru;
 • rețete de producție, împreună cu cultura întreprinderii – percepția mediului extern asupra activității firmei și capitalul de încredere în viitorul întreprinderii;
 • lansare de noi soluții;
 • instruiri viitoare;
 • proiecte de modernizare și reorganizare;
 • active care reflectă relații cu piața – marca de fabrică, vadul comercial, loialitatea clienților, canalele de distribuție, portofoliul de comenzi, contractele de licență și franciză;
 • active axate pe individ – pregătirea/calificarea și experiența colectivă, abilitățile de rezolvare a problemelor, stilul și arta conducerii;
 • active de natura proprietății intelectuale – secrete comerciale, brevete de invenție, active de infrastructură;
 • toate tehnologiile, procesele și metodologiile ce stau la baza funcționării organizației, metode de management a vânzărilor, bazele de date, sistemele de comunicații.

Un document eliberat de o autoritate de stat în proprietate intelectuală care atestă că titularului respectiv i s-a conferit dreptul exclusiv de exploatare pentru obiectul de proprietate intelectuală/industrială (de natură intangibilă, cum ar fi o compoziție grafică, o expresie, un model sau desen, etc.) menționat expres sau cel puțin dreptul de a interzice terților o serie de comportamente, care pot fi considerate atingeri ale protecției conferite de acest titlu.

Cele mai cunoscute titluri de protecție sunt: brevet de invenție, brevet de design, certificatul de utilitate, certificatul pentru modele de utilitate, certificatul de înregistrare a modelului/desenului, certificatul de înregistrare a mărcii, brevetul de soi, brevetul de plante ș.a.m.d.

Practic, titlul de proprietate intelectuală este ca un titlu de proprietate imobiliară, de exemplu, cu excepția faptului ca atestă calitatea de proprietar asupra unui logo sau a unei invenții, și nu asupra unei clădiri sau a unui teren.

Orice persoană fizică sau juridică ce înțelege importanța și dorește să-și asigure dreptul de proprietate intelectuală asupra creației sale, sub forma unui certificat de înregistrare a acestor drepturi la autoritățile competente, la nivel național, comunitar și internațional – certificat opozabil terților.

Antreprenorii care înțeleg importanța acestui titlu știu foarte bine să folosească funcțiile sale, cum ar fi cea de identificare a produsului și a originii acestuia, de monopol, de capital (titlurile de proprietate intelectuală sunt supuse evaluării), funcția de instrument strategic în strategiile de marketing, de protecție a consumatorilor, de calitate și publicitate, inclusiv funcția de concurență.

În spețele juridice ce au ca obiect acțiuni promovate în combaterea concurenței neloiale/contrafacere, prezentarea la instanța de judecată a Certificatului de înregistrare a mărcii reprezintă o probă incontestabilă a anteriorității și a interesului manifestat de reclamant de a lua măsuri minime de protecție a capitalului intelectual propriu.